KVKK Aydınlatma Metni

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA VE İLETİŞİM İZİN KAPSAMI

Kişisel Verilerin Korunması kapsamında yer alan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri kabul edilen, SDM Demir web sitesindeki formlar üzerinden veya SDM Demir satış ve iletişim kanalları aracılığı ile, veya SDM Demir çalışanlarına göndereceğiniz elektronik ileti, e-posta, SMS mesajları ile benzeri iletişim ortamlarından göndereceğiniz kişisel bilgileriniz SDM Demir yöneticileri tarafından ugun görüldükleri konularla ilişkili olarak; müşteri memnuniyeti araştırmaları, anket çalışmaları, tanıtım, bilgilendirme, kutlama, temenni, onay alma ve pazarlama çalışmaları yapılması, ihtiyaçlarınıza özel fırsatlar geliştirilmesi, işlemlerinizle ilgili istatistiklerin oluşturulması, sizinle olan bağlantının devamının sağlanması amacıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

SDM Demir yöneticilerinin belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli gördüğü konularda SDM Demir'in birlikte çalıştığı / hizmet aldığı kurumlar ile paylaşılarak, tüm bu şirket / kurumlar ile bunların altyapı ve hizmet sağlayıcıları (gönderi şirketi, çağrı merkezi, danışmanlar, pazar araştırma şirketleri, veri saklama merkezleri) iş ortakları, hissedarları, iştirakleri, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Yukarıda belirtilen kapsamda tarafınıza ticari elektronik ileti, e-posta, görüntülü ve/veya sesli mesaj (SMS/MMS), mektup gönderilebilecek, telefon, çağrı merkezi araması, otomatik arama ve benzeri vasıtalar aracılığıyla sizinle iletişime geçebilecektir.

6698 sayılı Kanun kapsamında veri sahibi olarak,

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip olduğunuzu ve bu haklarınızı SDM Demir web sitesi iletişim kanalı olan info@sdmdemir.com adresinden başvurarak kullanabileceğinize ilişkin olarak gereği gibi bilgilendirilmiş olduğunuzu beyan ederiz.